Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене

Промени в Придружителното писмо към представените болнични листове и декларации, в сила от 01.05.2013г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 29 МАРТ 2013 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.

Промените в Приложение 8 към чл.11, ал.1 са следните:

 

  1. Премахва се текста: Възнагражденията за м....,............година са начислени/изплатени на.......г.
  2.  Премахва се текста: Данните по чл.5, ал.4, т.1 от КСО за м........./......год. са подадени в компетентната територална дирекция на Националната агенция за приходите на............../..............год.

Хора, идеи и технологии,
заедно за създаване на
най-подходящото софтуерно
решение за всеки клиент.