Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
 • Активи
 • Активи

  Програмата КТК Активи изчислява амортизации по САП и ДАП по свободно дефинирани методи на амортизация.
  Автоматично осчетоводява начислените разходи.

  • Изтегляне:

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Цени

Предимства

 • С помощта на КТК Активи следите паралелно счетоводните и данъчните амортизации. Софтуерът поддържа различни разходни норми, както за САПл, така и за ДАПл. Следи отчетна, остатъчна стойност, натрупана амортизация и др. Потребителят може да създава връзки между активите - при подмяна на резервна част или основен ремонт на ДМА.

  Програмата КТК Активи може да замразява активи за зададен от потребителя период и след това да ги връща отново към употреба, като за замразения период не се начислява амортизация. КТК Активи има множество номенклатури и разнообразни справки. Активите могат да да бъдат разделяни по различни признаци - МОЛ, местоположение, ЕКОС, по разходни центрове и др.

Основни функции

 • Базов модул

  Въвеждане основни данни за всеки актив – Инвентарен номер, име, дата на закупуване, дата на въвеждане в експлоатация, отчетна стойност, натрупана амортизация или балансова стойност към определена дата за активите, закупени предишни години, метод на амортизация по САП и ДАП, счетоводна сметка от група активи, документ за закупуване, доставчик, документ за отписване, причина за отписване, ЕКОС и др.

  Съставяне на произволни методи на изхабяване – линейни и нелинейни

  Отписване на продадени или изхабени активи

  Редакция в рамките на финансовата година на всички данни за амортизацията на активите – метод на изхабяване по САП и ДАП, отчетна стойност, балансова стойност и др

  .

  Извеждане на екран и печат на всички справки, необходими за следене на амортизационните отчисления, натрупаната амортизация, балансовата стойност към произволен текущ или бъдещ момент в рамките на финансовата година

  Отчитане на амортизационните отчисления по САП и ДАП, пресмятане на разлики, годишни разлики

  Разгъване на справката за амортизации за определен период по месеци – амортизация, натрупана амортизация, остатъчна стойност, норми

  Групиране на активите в справките за амортизации по сметка, по МОЛ, по местоположение и комбинации от трите

  Многофирмена работа

  Добавяне на нов актив към стар актив – основен ремонт или смяна на резервна част

  Настройка на периода за изчисляване на амортизациите – на 1,2, 3, 4, 6,12 месеца

  Настройка на видими и невидими колони, смяна на имената на колоните

  Справка за невалидни записи – несъгласуваност на въведените данни

  Приключване – изтриване на отписаните активи и преизчисляване на натрупаната амортизация и балансовата стойност за новата финансова година

  Опции

  Настройка на сметки за осчетоводяване – сметка за разход, сметка за натрупана амортизация

  Експорт на осчетоводяването на МО за амортизациите в текстов файл, за прехвърляне към счетоводния модул

  Печат на Мемориален ордер за начисляване на амортизациите за избрания период

  Обобщена справка – суми по сметки

  Отчитане на амортизационните отчисления по разходни центрове

  Възможност за "замразяване" на актив от дата до дата – в този период не се начисляват амортизации

  Печат на протокол за брак и за смяна на МОЛ

  Преоценка на активи по коефициенти по сметки

  Избор на метод на изчисляване – по дни или по месеци (текущ - ДАП или следващ), поотделно за САП и ДАП

  Въвеждане на валутен курс при закупуването на актива с цел формиране на финансови отчети по МСС 21 за ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ, за да се начисляват амортизациите по исторически курс

  История на активите – смяна на МОЛ, местоположение, сметки


 •  
 • Демо

  Наш консултант може да инсталира и конфигурира безплатно демо версия на избрани от вас продукти. Моля, използвайте формата за обратна връзка или посочените телефони в раздел Контакти, за да заявите своята демо версия.