Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
 • Склад
 • Склад

  Програмата КТК Склад управлява информацията за материалните запаси.
  Осъществява контрол от край до край по веригата Доставки - Производство - Продажби.

  • Изтегляне:

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Цени

Предимства

 • Улеснения при въвеждане

  Копиране на цели документи, обединяване на няколко документа в един нов, коефициенти за количества и стойност

  Създаване на фактура по складов документ с натискане на един бутон

  Лесно търсене на артикули по каталожен номер, по име, по група, баркод и др.

  Автоматично създаване на кредитни и дебитни известия по една или няколко фактури

  Шаблони за създаване на нов документ

  Автоматичен печат на всички маркирани от потребителя фактури

  Автоматично изпращане по е-майл на всички маркирани от потребителя фактури в PDF формат

  Импорт на данни от офис пакети MS Excel, Open Office и др. на съдържание на документ

  Създаване на нов артикул и контрагент по време на въвеждането

  Проверки за превишаване на кредитните лимити и/или просрочени задължения в момента на фактуриране

  Проверка за продажба под последна доставна цена

  Фактуриране и приспадане на аванси за доставчици и от клиенти

  Плащане в брой в момента на фактуриране - създава се приходен касов ордер, който веднага се отразява и като счетоводен запис

  Справки по време на въвеждане - наличности, история на артикулите за избрания контрагент, вземания и задължения на контрагента и др.

  Оцветяване на документи за неизпълнени заявки за доставки и за продажби

  Защита на данните

  Автоматичното осчетоводяване предпазва от операторски грешки, като гарантира спазване на всички законови разпоредби и изисквания

  Заключване на всеки документ след отпечатване

  Заключване на период

  Проверки за валидност на данните на всеки ред от съдържанието на документите

  Забрани по модели потребители за редакция на чужди документи, за промяна на списъци, за достъп до функции и справки

  Справки и обработки

  Автоматично изписване на продадените материални запаси по отчетна стойност, изчислена по един от трите метода - средно-претеглена стойност, първа входяща - първа изходяща, последна входяща - първа изходяща

  Себестойност на продукцията - материалната себестойност се изчислява от отчетната стойност на вложените материали

  Разпределяне на преките нематериални разходи от предварително посочени счетоводни сметки върху произведената продукция за период

  Изписване на продуктите по пълна себестойност при продажба

Основни функции

 • Базов модул

  Издаване на документи и следене на наличности в множество складове - приход, разход, склад- склад. Копиране на съдържание на документи

  Печат на данъчни документи по ЗДДС – Фактура, Кредитно и Дебитно известие – стандартни, за Метро, ХИТ, Карфур, и др. Потребителски видове документи. Автоматична номерация. Дата на документа, на осчетоводяване, на падеж.

  Сделка(проект/договор) към всеки документ – справки по артикули и по издадени документи

  Търговски отстъпки на всеки ред от съдържанието и за целия документ. Разпределяне на сума в лева като отстъпка или надценка

  Търсене на артикули по баркод, каталожен номер, име. Търсене на Клиент по номер, име, Булстат и др.

  Количества в различни мерни единици за всеки артикул. Наличности към дата във всички мерки по артикули.

  Наличности в момента на въвеждане на документите. Забрана/предупреждение при отрицателна наличност.

  Задаване на единична цена или стойност по избор на всеки ред. Избор на стойност от потребителски списък, забележка, забележка тип Мемо поле (За големи текстове)

  Работа в една база данни за произволен брой години.

  Възможност за коригиране на записи в произволен момент.

  Номенклатури на материалите - каталожен номер, име, кратко име, основна мярка, счетоводна сметка за покупки и продажби за всеки материал

  Различни кодове и наименования на всеки артикул при доставчици и клиенти с цел издаване на документи по специални изисквания на контрагентите

  Справки за продажби/покупки по клиенти; продажби/покупки по артикули; продажби/покупки по документи; дадени търговски отстъпки; наличности и др.

  Експорт в Excel, HTML, XML, Text формат

   

  Опции

  Генератор на справки – автоматично генериране от потребителя на заявки по зададени параметри и условия за артикули, клиенти, документи. Сумиране и групиране по всички полета, експорт в Ексел на справката.

  Документи във валута - печат на Invoice, Packing List. Работа с валути, разпределяне на разходи от доставчика, мита, такси, застраховки и др. печат на документи във валута, на английски или друг език

  Разпределяне на разходи по доставка върху документи за ВОП и внос, формиране на пълна доставна цена в лева, осчетоводяване, печат

  Конфигуриране нива на достъп по потребители, заключване на документи след печат, заключване на период

  Изчисляване на FIFO, LIFO или средно-претеглена стойност по артикули в система от складове; Картон по артикули, Ведомост по артикули, по документи, печалба (продажна – отчетна стойност) на всеки ред

  Паралелно въвеждане на оферти, проформи, складови и счетоводни документи. Връзки между документите и копиране на съдържанието от няколко документа. Следене на счетоводни и складови наличности, на дължими, блокирани и свободни количества

  Производство – сбор и разпад, полуфабрикати, изчисляване на материална себестойност на база на отчетната стойност на вложените материали. Въвеждане на документи за производство по разходни норми

  Договорени цени и отстъпки – дефиниране на ценови групи контрагенти и артикули, свързване с вид цена и отстъпка или надценка спрямо цената. Цени по промоции за период

  Осчетоводяване на всеки документ за приход и разход, създаване на разчети, осчетоводяване на плащанията, приспадане на Кредитни известия от разчета на фактурата

  Шаблони за работа – автоматично попълване на нов документ със зададени от потребителите параметри за вид документ, сделка ДДС, вид плащане, валута и др.

  Директно плащане по документи, създаване на приходен и разходен касов ордер, автоматично осчетоводяване на плащането, справка за дължимите суми по клиенти и по фактури

  Следене на просрочени задължения и превишени кредитни лимити, справка за дължимите суми според датата на падеж, справка за просрочия по клиенти и по фактури, съобщения при фактуриране

  Печат на матричен принтер – преработка на шаблони за печат

  Еко-такси – дефиниране на видовете опаковки, какво тегло от всяка опаковка участва в даден артикул, справки – по видове опаковки, по артикули, по документи за период

  Следене на амбалаж – създаване на основна група на артикулите за амбалаж, справка за наличности на амбалаж по клиентите

  Импорт от Excel на номенклатури артикули, съдържание на документи за Приход и Разход

  Предложение за заявка за доставка на база минимални и максимални количества по артикули

  Автоматично изчисляване на последна доставна цена, ценообразуване, проверка за продажби под последната доставна

  Следене на партиди – наличности, картон, справки за продажби

  Допълнително групиране по артикули/контрагенти – дефиниране на произволен брой видове групиране, елементи на всяко групиране, отнасяне на артикули/контрагенти към всеки елемент. Справки за покупки и продажби

  Аванси – фактуриране, осчетоводяване по разчети, приспадане, следене на неприспаднати аванси

  Фискален принтер – отпечатване на фактура, фискален бон, нефискален бон. За принтери от типа Citizen FP550

  Масов печат на всички издадени фактури за период

  Масов мейлинг на всички издадени фактури в PDF формат

  Обмен на електронни документи (EDI) чрез XML файлове

  Автоматично фактуриране по договори


 •  
 • Демо

  Наш консултант може да инсталира и конфигурира безплатно демо версия на избрани от вас продукти. Моля, използвайте формата за обратна връзка или посочените телефони в раздел Контакти, за да заявите своята демо версия.